نظرات (۱)

    • شیطان گمراه کننده و نفسهای به بدی فرمان دهنده٬ آنان را فریفته ی آرزوها ساخت و راه را برای نافرمانی شان بپرداخت٬ به پیروز کردنشان وعده کرد٬ آنگاه به آتششان در آورد. نهج البلاغه الحکمه ٣٢٣